×

Авторизуйтесь для отримання розширених можливостей


У кошику 0 товар(ів) на суму 0
Система живлення
Протиерозійні заходи
Механіка обробки ґрунту
Культури
Насінництво і гібридизація
Тегі

Балансовий метод розрахунку норм добрив

У результаті тривалих наукових досліджень і практики виробництва в Україні сформовано основні методичні принципи реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур. Вони включають освоєння зональних систем землеробства, що відповідають природно-кліматичним умовам зон, структурі посівних площ і сівозмінам, а також системі обробітку ґрунту, внесенню потрібної кількості добрив і меліорантів, вирощуванню інтенсивних сортів і гібридів, ефективному захисту посівів від шкідливих організмів (бур’янів, шкідників і хвороб) та своєчасному якісному проведенню всіх агротехнологічних заходів.

Оптимізація живлення рослин унаслідок застосування добрив – один з найважливіших чинників системи землеробства та є одним з основних завдань агрохімії. Нині у світі добрива забезпечують половину приросту врожаю. В майбутньому роль цього інтенсивного чинника землеробства зростатиме. Завдання полягає лише в тому, щоб норми добрив забезпечували отримання високих урожаїв доброї якості при підвищенні або збереженні досягнутого рівня родючості ґрунту, не становили небезпеки для навколишнього природного середовища й забезпечували окупність витрат на їх застосування.

Агрохімічною наукою розроблено більш як півсотні методів для встановлення норм добрив. Розглянемо деякі з них, які є найпоширенішими в практиці землеробства та мають науковий інтерес з погляду майбутніх досліджень та вдосконалення:

  • за результатами польових дослідів із застосуванням поправкових коефіцієнтів на агрохімічні властивості ґрунту та з урахуванням інших чинників, які визначають ефективність добрив;
  • балансові методи – на основі даних виносу елементів живлення врожаєм і коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив;
  • нормативні методи – за нормами витрат добрив на одиницю врожаю або на приріст урожаю;
  • за бальною оцінкою ґрунту – на основі бальної оцінки природної родючості ґрунту та окупності добрив;
  • математичні – на основі виробничих функцій у системі ґрунт–рослина– добрива;

Сьогодні ми розповімо вам про балансовий метод розрахунку норм добрив. Балансовий метод визначення норм добрив ґрунтується на встановленні виносу елементів живлення із запланованим урожаєм і на  використанні їх з урахуванням коефіцієнтів з ґрунту та добрив.

Слід зазначити, що ця група методів для розрахунку перспективна насамперед в умовах достатнього зволоження і зрошення, де лімітуючим чинником в отриманні високих і стійких урожаїв є нестача елементів живлення в ґрунті, а забезпеченість господарства добривами досить висока (не менш як 150 кг/га д. р.).

Для використання цього методу потрібно знати: 1) винос елементів живлення з урожаєм культури; 2) вміст рухомих сполук елементів живлення в ґрунті; 3) коефіцієнти використання елементів живлення з ґрунту і добрив; 4) масу орного шару ґрунту, для якого проводять розрахунок вмісту рухомих сполук елемента живлення.

Агрохімічні показники картограм вмісту в ґрунті рухомих сполук азоту, фосфору і калію (в мг/кг ґрунту) переводять у кілограми на 1 га, множенням на коефіцієнт, який відповідає різновиду ґрунту і глибині розрахункового шару. Так, якщо для розрахунку беруть шар 0–30 см, де розміщена основна кількість коренів, його маса на 1 га становить 3000 т, то застосовують коефіцієнт 3. Цей коефіцієнт для ґрунту на певному полі можна уточнити в найближчій науково-дослідній установі. Приклад такого балансового розрахунку норм добрив наведено в таблиці нижче.

Порядковий номер стрічки Показник N P2O5 К2O
1 Винос на 1 т зерна і відповідну масу соломи, кг 30 10 20
2 Винос із запланованим урожаєм зерна (стр. 1 × урожайність 7,0 т/га) 210 70 140
3 Вміст елементів живлення у ґрунті, мг/кг 100 100 140
4 Запаси елементів живлення у ґрунті, кг/га (стр. 3 • 3) 300 300 420
5 Коефіцієнт використання елементів живлення з ґрунту, % 35 15 20
6 Використовують рослини елементів живлення з ґрунту, кг/га (стр. 4 × стр. 5 : 100) 105 45 84
7 Нестача елементів живлення, яку потрібно внести з мінеральними добривами, кг 105 25 56
8 Коефіцієнт використання елементів живлення з мінеральних добрив, % 60 25 70
9 Потрібно внести елементів живлення з мінеральними добривами, кг/га (стр. 7 х 100: стр. 8) 175 100 80

Цей балансовий метод застосовують у різних модифікаціях, але суть їх не змінюється – визначають потребу запланованого врожаю в елементах живлення, наявність їх у ґрунті та можливе засвоєння рослинами з ґрунту і добрив. Об’єктивність методу залежить від точності перелічених даних. Залежно від властивостей ґрунту, сорту рослин, погодних умов, норм і форм добрив, строків і способів їх внесення та інших чинників вони можуть істотно змінюватися.

2023/09/15 10:09
Коментувати статтю
Всі коментарії (0)